وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

شماره تماس با رئیس دفتر معاونت امور بانکی،بیمه و شرکت های دولتی:15-39902414

شماره نمابر دفتر معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی:33967557 

شماره تماس با مسئول دفتر امور شرکتهای دولتی : 39902775

شماره نمابر دفتر امور شرکتهای دولتی :39967531

شماره تماس با مسئول دفتر بانکی و بیمه : 39902616

شماره نمابر دفتر امور بانکی و بیمه: 33967688

پست الکترونیکی دفتر امور شرکتهای دولتی : sherkathayedolati@mefa.gov.ir ادرس : میدان امام خمینی - خیابان باب همایون - خیابان صور اسرافیل - وزارت امور اقتصادی و دارایی طبقه سوم معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی 

بيشتر