وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اهداف و وظایف دفتر امور بانکی، بیمه
  1. اظهار نظر در خصوص پیش نویس لوایح و طرح های قانونی، اساسنامه ها، آیین نامه ها و طرح تصویب نامه های ارجاعی مورد نیاز در زمینه های بانکی، بیمه ای و ارزی
  2. بررسی و اظهار نظر در زمینه تغییرات به وجود آمده در قوانین و مقررات بانکی، بیمه ای و ارزی.
  3. بررسی و اظهار نظر در زمینه مسائل استخدامی، آموزشی، مدیریتی و بودجه بانکها و بیمه ها .
  4. مطالعه و بررسی های تخصصی در زمینه مسائل بانکی، ارزی و بیمه ای
  5. هدفگذاری و پیگیری اجرای برنامه های توسعه بیمه و بانک، مدیریت و ارتقا سامانه بانک جامع اطلاعات مشتریان .
  6. بررسی و اعلام نظر در خصوص دستور جلسات شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شرکتهای بیمه، شورای عالی بیمه و شورای اداری- استخدامی صنعت بیمه.
  7. انجام بازرسی به منظور ارزیابی عملکرد شبکه بانکی و بیمه ای بر اساس ماموریتهای محوله.
  8. همکاری با شورای هماهنگی بانکها و شورای عالی بیمه به منظور تجزیه و تحلیل سیستمها و روشهای مورد عمل بانکها و شرکتهای بیمه و ارائه پیشنهاد جهت هماهنگیو بهبود آنها به مراجع ذیصلاح
  9. تهیه و تدوین و ارائه گزارشهای مدیریتی به مسئولان