وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ ابوالقاسم شمسی جامخانه به سمت عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی منصوب شد
دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمد رضایی را به عنوان سرپرست شرکت سهامی بیمه ایران منصوب کرد.
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ دكتر علیرضا صالح به سمت معاون وزیر و رئیس كل سازمان خصوصی سازی منصوب شد
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد؛ مدیر كل دفتر امور شركت های دولتی وزارت اقتصاد منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ داود خانی سرپرست سازمان خصوصی سازی شد
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد عضویت هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی تمدید شد
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد نماینده وزیر در شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی منصوب شد
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد نماینده وزیر در شورای راهبری توسعه مدیریت شركت سهامی چاپخانه دولتی ایران منصوب شد
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد رییس شورای عالی شركت سهامی چاپخانه دولتی ایران منصوب شد
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد نماینده وزیر در شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان حسابرسی منصوب شد
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد نماینده وزیر در شورای راهبری توسعه مدیریت شركت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شد
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد نماینده وزیر در شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان خصوصی سازی منصوب شد
ی حكمی از سوی وزیر اقتصاد نماینده وزیر در شورای راهبری توسعه مدیریت شركت سهامی بیمه ایران منصوب شد
با حکم وزیر اقتصاد انتصاب عضو علی البدل شعبه اول هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک ملی ایران صورت گرفت؛
بيشتر