وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اهداف و وظایف دفتر امور شرکتهای دولتی

1. بررسی و اعلام نظر پیرامون دستور جلسات مجامع عمومی بنگاه ها .
2. بررسی و اعلام نظر پیرامون برنامه ها و خط مشی ها و بودجه پیشنهادی بنگاه ها.
3. بررسی گزارش صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل بنگاه ها. 
4. ترتیب تشکیل آن عده از مجامع عمومی بنگاه ها که وزیر امور اقتصادی و دارایی ریاست آن را بر عهده داراست.
5. ارزیابس عملکرد هیات مدیره و مدیران عامل بنگاه ها.
6. بررسی و اعلام نظر در زمینه نصب و عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بنگاه ها .
7. بررسی و اعلام نظر در زمینه افزایش، کاهش سرمایه، فروش دارایی ها و انحلال بنگاه ها .
8. انجام امور دبیرخانه ای کارگروه تعیین حسابرس و تنظیم صورتجلسات و پیگیری تصمیمات.
9. انجام امور دبیرخانه ای هیات مرکزی تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی و تنظیم صورتجلسات و پیگیری تصمیمات.
10. انجام اقدامات لازم جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری موضوع ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی.
11. بررسی و اظهار نظر پیرامون لوایح، طرح ها، اساسنامه ها و دستورالعمل های بنگاه ها .