وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اهداف و وظایف معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی

هدف : تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بنگاه ها و همچنین ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به ایشان برای اتخاذ تصمیم نسبت به وظایف محموله در مجامع عمومی که حسب مورد ریاست و یا عضویت در آنها را عهده دار می باشند و همچنین حضور در جلسات و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد دستور جلسات به نمایندگی از ایشان .

وظایف :

 1. اظهار نظر نسبت به گزارشهای واصله در ارتباط با موارد دستور جلسه مجامع عمومی بنگاه ها بانکها و بیمه ها که از طرف واحدهای ذیربط حسب مورد تهیه می گردد.
 2. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه های پیشنهادی هیات مدیره بانکها و بیمه ها برای دوره عملیاتی سال بعد.
 3. اتخاذ تصمیم در مورد نصب و عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مجامع عمومی بنگاه ها بانکها و بیمه ها
 4. اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب حسابرس و کارشناس اعزامی به بنگاه ها
 5. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری و یا انحلال بنگاه ها، بانک ها و بیمه ها
 6. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سالانه اصلاح بودجه و متمم بودجه پیشنهادی بنگاه ها، بانک ها و بیمه ها
 7. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی و گزارشهای هیات مدیره، بازرسان قانونی و حسابرسان بنگاه ها، بانکها و بیمه ها
 8. اجرای وظایف دبیرخانه ای شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
 9. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای وظایف دستگاه های اجرایی در پیشبرد اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
 10. نظارت و ارزیابی شاخص های اجرایی پایش و تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی
 11. نظارت و بازرسی بر عملکرد شبکه بانکی و بیمه ای بر اساس ماموریتهای محوله
 12. برنامه ریزی جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
 13. اظهار نظر نسبت به طرح ها و لایحه های پیشنهادی مربوط به بنگاه ها و مجامع، بانکها و بیمه ها با هماهنگی واحدهای ذیربط